Općinska organizacija SDA Zavidovići

JAVNI POZIV za raspodjelu sredstava na Transferu za podršku udruženjima – nevladinom sektoru u Budžetu Općine Zavidovići za 2016.godinu

JAVNI POZIV

za  raspodjelu sredstava na Transferu za podršku udruženjima – nevladinom sektoru u Budžetu Općine Zavidovići za 2016.godinu

 Sredstva planirana na Transferu za podršku udruženjima-nevladinim organizacijama u visini od 5.000,00 KM bit će korištena za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblastima:  poboljšanja i unaprjeđivanja socio-ekonomskog i društvenog statusa djece, mladih, žena i nacionalnih manjina, ekologije (osim edukacije), unaprjeđenja stepena ljudskih prava i tolerancije, razvoja turizma kroz projekte promocije i očuvanja prirodne i kulturne baštine, kulturnog stvaralaštva i slično, u skladu sa potrebama, tradicijom i interesima lokalne zajednice.

     Udruženja-nevladine organizacije imaju pravo apliciranja samo sa jednim projektom na raspisani Javni poziv.

      Za odabir projekata utvrđen  je Sistem bodovanja. Maksimalni broj bodova je 100, a minimalni 70 da bi projekat bio uvršten u raspodjelu sredstava. Sredstva će se dodjeljivati proporcionalno broju osvojenih bodova imajući u vidu broj prihvaćenih projekata.

Preuzimanje : JAVNI POZIV za  raspodjelu sredstava na Transferu za podršku udruženjima – nevladinom sektoru u Budžetu Općine Zavidovići za 2016.godine

                 – Obrazac za prijavu projekta na Javni poziv za raspodjelu sredstava na Transferu za podršku udruženjima – nevladinom sektoru u Budžetu Općine Zavidovići za 2016. godinu